Ekstraordinær generalforsamling - 13 mars kl. 12.00

•Samtlige medlemmer som har fylt 16 år i fjor
•13 mars 2011 kl. 12.00
•Events Hallen (Nils Hansens vei 4, 0667 Oslo)
•Alle medlemmer er skriftlig orientert
•Dersom du ikke har mottatt brevet eller har spm ta kontakt med fungerende styreleder Amandip Kaur

 

Saker
•Godkjenne vedtekter
•Valgkomité (arrangere valg av nytt styre)
•”Anke-nemnda” (organ som skal behandle klager)

 

•Dere må selv sørge for å sjekke at alle i husstanden er registrert
•De som ikke er registrert får ikke anledning til å være tilstede under møtet

 

 

Godkjenne Vedtekter - Evt. Forslag til endringer

Slik som de fleste antakeligvis er klar over er vi (Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji) blitt slettet som godkjent trossamfunn hos Fylkesmannen i Oslo. Fylkesmannen har satt ned tre krav som må være oppfylt for at vi igjen skal bli et godkjent trossamfunn. Dette er godkjente (av en generalforsamling) vedtekter, styre samt forstander. Disse tre punktene må være oppfylt (etter norsk lovgivning) for at vi igjen skal få støtten som vi ikke har fått i to, snart tre år. I håp om å bli registrert igjen har vi igangsatt en prosess. Første steg i denne omfattende prosessen er å få godkjent vedtektene. Så fort dette er gjort vil man avholde et valg hvor man på demokratisk vis velger et nytt styre.

I den forbindelse sender vi samtlige medlemmer et sett med de siste registrerte vedtektene. Vi ber dere om å gå grundig gjennom vedlegget og deretter sende inn forslag til endringer dersom det skulle være ønskelig. Så fort man får inn forslag og kartlegger disse, vil det bli avholdt en generalforsamling med hensikt om å godkjenne vedtektene.

Dersom du ønsker endringer i vedtektene ber vi Dem skrive hvilke endringer (paragraf) dere ønsker, hvorfor denne endringen bør iverksettes, navn, adresse og telefonnummer. Vennligst send inn ditt forslag til følgende e-post: vedtekter@sikher.no eller postadresse: Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, Postboks 207, 0668 Oslo innen 15.08.2010.

Alle som sender inn forslag vil bli innkalt på et møte for å diskutere de foreslåtte endringene. Deretter vil det bli innkalt til generalforsamling i september 2010 for å godkjenne et endelig sett med  vedtekter for Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji. Kopi av vedtekter kan også lastes ned fra her

Foreslag som ikke er sendt inn innen ovennevnte dato vil ikke bli diskutert under generalforsamlingen.

 

sMivDwn nUM mMnzUr krvwaux leI, sMivDwn iv`c zrUrI qbdIlIAW Aqy sMgq v`loN suJwA:

gurU ipAwrI swD sMgq jIE, ijvyN ik qusIN swry jwxdy hI ho ik fylkesmannen ny swfI gurduAwrw swihb dI sMsQw ” gurduAwrw SRI guurU nwnk dyv jI ” Awpxy rizstr iv`coN k`t id`qI hY [ gurU-Gr nUM  ipCly do swlW qoN koeI srkwrI m`dd nhIN imlI Aqy nw hI ies swl koeI aumId hY ikaNuik swfI sMsQw dw pRbMD nwrvy dy knUnW muqwibk nhIN hY [

                 Fylkesmannen v`loN ivKweIAW geIAW kmIAW iv`c iqMn zrUrI qbdIlIAW krn nUM ikhw igAw hY ik swfy kol jnrl-bwfI v~loN mMnzUr kIqw sMivDwn Aqy aus dy muqwibk pRbMDkI kmytI Aqy PrsqWdr dI cox hovy Aqy aus qoN bwAd hI AsIN AwpxI sMsQw nUM duAwrw rizstr krvwaux dI aumId kr skdy  hW[

                 sB qoN pihlW zrURrI hY ik sMgq v`loN sMivDwn nUM mMnzUrI dyx dI kwrvweI SurU kIqI jwvy[ ies sbMD iv~c AsIN Awp sB mYNbrW nUM mOzUdw sMivDwn dI kwpI Byj rhy hW Aqy bynqI krdy hW ik ies qy ivcwr kro Aqy jykr qusIN koeI qbdIlI krnI cwhuMdy ho qW Awpxy suJwA gurduAwrw swihb nUM Byjo jI [ sMgq v`loN Awey suJwvW muqwibk soDW krn auprMq jnrl-bwfI dI mIitMg s`dI jwvygI ijs iv`c sMivDwn nUM AMiqm mMnzUrI dyx qoN bwAd fylkesmannen Aqy Brønnøysundregister nUM Byj id`qw jwvygw [

                suJwA Byjdy smyN ieh iDAwn iv`c r`iKAw jwvy jI ik qusIN sMivDwn dI ikhVI Dwrw jW DwrwvW iv`c qbdIlI krnI cwhuMdy ho Aqy ikauN [ swry suJwA ilKqI rUp iv`c hI Byjy jwx jI qW ik swrw irkwrf r`iKAw jw sky [ ikRpw krky Awpxw pUrw nW, pqw Aqy tYlIPon nMbr zrUr ilKo jI qW ik loV pYx qy AsIN quhwfy nwl sMprk pYdw kr skIey [qusIN Awpxy suJwA ies myl qy vI Byj skdy ho: vedtekter@sikher.no / Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji, Postboks 207, 0668 Oslo.  

               grmIAW dIAW Cu`tIAW kwrx suJwA Byjx dI AwKrI qwrIK 15.08.2010 r`KI geI  hY [ sqMbr iv`c iv`c jnrl-bwfI dI mIitMg s`dI jwvygI ijs iv`c sMgq v`loN Awey suJwA AMiqm mMnzUrI leI r`Ky jwxgy [ auprokq imqI qoN bwAd Awey suJwvW qy ivcwr nhI kIqw jwvygw Aqy nw hI mOky qy Awey suJwvW qy koeI ivcwr hovygw [

Postet av Admin | 29-06-2010 |

Jago(n) Wala Jatha kommer fra England

Lørdag 29. Mai og Søndag 30. Mai kommer Bhai Satinder Singh Ji´s Jago(n) wala Jatha fra England for å gjøre Dhadhi Wara(n). Alle oppfordres til å møte opp begge dager for å lære om Sikhenes historie.

Program
Lørdag 29. Mai
18.00: Rehraas
18.30: Jago(n) Wala Jatha

Søndag 30. Mai
10.30: Sukhmani Sahib
12.00: Jago(n) Wala Jatha

Postet av Admin | 25-05-2010 |

 

Bilder fra turbandagen lagt ut

Bilder fra turbandagen er nå lagt ut. Klikk på bildet for å se noen av de som fikk mulighet til å prøve turban denne dagen.

På bildet er Chirag og Magdi fra Karpe Diem som stakk innom for å prøve turban.

Postet av Admin | 21-04-2010 |

 

Årets Vaisakhi-feiring

I fire dager har sikhene i Norge tatt del i årets feiring av Vaisakhi. Feiringen begynte allerede på onsdag med akhand path, og ble avsluttet på søndag med kirtan, og besøk av Akhtar Chaudhry fra SV og den indiske ambassadøren.

Onsdag den 14 april kl. 06.30 var Vaisakhi feiringen på Alnabru i gang. Hele feiringen startet med Akhand Path. Dette er en seremoni hvor man leser hele den hellige skriften, Sri Guru Granth Sahib Ji. Den leses konstant i ca. 48 timer fra første til den siste 1430-ende siden.

Da denne seremonien ble avsluttet fredag morgen begynte skifte av Nishan Sahib (flagget som står ved hver Gurdwara). Det er en tradisjon at Nishan Sahib byttes, og at stangen vaskes på Vaisakhi.

Amrit Sanchar (Innvielses seremonien)
Å innvie seg er en plikt for alle sikher. Det er ingen aldersgrense for når man skal innvie seg. Man gjør dette når man føler seg klar til å forplikte seg til de reglene som er satt for de innviede. I år var det 7 stykker som innviet seg. Seremonien ble ledet av de fem avholdte, slik som den tiende guruen, Sri Guru Gobind Singh Ji fastsatte under den første seremonien i 1699.

Tog i byen
Det årlige toget fra Østbanehallen, opp Karl Johans gate og til Universitetsplassen har blitt en tradisjon og et viktig symbol for Sikhene i Norge. Dette er den ene dagen i året sikhene i Norge får en eksklusiv mulighet til å vise seg frem og fortelle Norge hvem sikhene er. Flere hundre møtte opp for ta del i toget. Ledet av dhol (indiske trommer), panj pyare (de fem avholdte), 5 jenter og 5 gutter fra UnS og 5 kvinner med flagg så Karl Johan ut som et fargeparadis.

På Universitetsplassen hadde Sikh Youth fra Lier gjort klart med leker til de yngste. Løven delte ut is til alle barna.  Indisk vegetarmat ble også servert. Dette er en tradisjon i Sikhismen kalt langar, der man tilbyr alle – uansett bakgrunn - et gratis måltid. Årets store attraksjon var dog den norske turbandagen.

Den første norske turbandagen - Ikke la 5 meter stoff  være en mur mellom oss!

 

På Universitetsplassen ble alle invitert til å prøve en turban. Et eget turbanteam stod klart til å binde turban på alle, tilpasset den enkeltes smak og stil. Fra kl. 12.30-15.00 fikk over 150 nordmenn bundet turban i alle mulige farger. Flere hundre var tilskuere mens turbanene ble bundet. De virket fascinert av hele opplegget.

Formålet med turbandagen var å relansere turban som et symbol for solidaritet og prinsipielle verdier i vårt samfunn. Med sikhenes, kanskje skremmende utseende, er det lett å fokusere på ulikhetene og bygge murer. Gjennom turbandagen ønsket UnS å gjøre Norge kjent med en av sikhenes mest spesielle symbol - turbanen. Turbandagen ble møtt med stor begeistring blant ikke-sikher. Pågangen til turbanteltet var såpass stort at alle i turbanteamet stod og bant turbaner konstant i de to og en halv timene teltet var oppe. Vi takker fotograf Martin Johansen som stilte opp for å ta bilder av de som prøvde turban. Unge Sikher satser på større team, telt  og enda mer fargerike turbaner neste år.

Bilder fra dagen vil bli lagt ut på www.ungesikher.no om kort tid

Støttet jordskjelvsofrene i Chile
Å dele med andre er en av grunnpilarene til Sikhismen. Dette var en av de viktigste budskapene til den første guruen, Sri Guru Nanak Dev Ji. Å dele penger, tid eller kunnskap med de som trenger det bør være et must for de som kan. Gud er trossalt i alle mennesker. Å vise kjærlighet til andre mennesker, er kjærlighet til Gud. Med dette til grunn ønsket Unge Sikher å støtte de jordskjelvrammede i Chile. UnS hadde både loddsalg samt bøsser.

Jordskjelvet i Chile er det femte kraftigste i historien noensinne og rammet landet hardt. Deler av infrastrukturen er rammet og det chilenske folk trenger hjelp til å dekke livsviktige behov. Unge Sikher ønsker å relansere turban som et symbol på solidaritet. På bakgrunn av dette, er det viktig for sikhene å støtte en god sak på turbandagen. Det ble samlet ca. 7000 kroner denne dagen. For de som ikke fikk anledning til å støtte, men som ønsker å bidra til det Chilenske folk kan sette inn penger på: 0539 65 48 331 (www.alleforchile.no).

Postet av Admin | 19-04-2010 |

Den Norske Turbandagen

Sikhene feirer sin største høytid lørdag den 17. april ved å marsjere opp Karl Johan. I den forbindelse arrangerer vi den første norske turbandagen, der vi ønsker å relansere turban som et symbol for solidaritet og prinsipielle verdier i vårt samfunn.

På Universitetsplassen inviterer vi alle til å bokstavelig talt oppleve en turban. Det vil være et eget turbanteam som står klart til å binde turban på alle, tilpasset den enkeltes smak og stil.

Vaisakhi er en høytid som feires av sikhene på Universitetsplassen hvert år. I år legges det til rette for taler fra ulike politikere, underholdning, samt gratis indisk vegetarmat for alle. Dette er en tradisjon i Sikhismen kalt langar, der man tilbyr alle – uansett bakgrunn - et gratis måltid.

Program for dagen:
11.45 – 12.00: Det kjøres busser fra Gurdwaraen på Alnabru til Østbanehallen (sjøsiden)

12.30: Toget marsjerer opp Karl Johans gate

13.30: Toget ankommer Universitetsplassen

15.00: Opplegget avsluttes

 

Postet av Admin | 15-04-2010 |

 

Vaisakhi 2010

Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Oslo feirer Vaisakhi 14-18 april

Endelig nærmer Vaisakhi seg og det betyr storfeiring. Som alle år blir det Amrit sanchar, Nishan Sahib bytte og tog i byen. Her er årets program:

x-15Onsdag 14. april kl. 08.00- Fredag 16. april 10.30: Akhand Path

Fredag 16. april kl. 11.00: Bytte av Nishan Sahib

Fredag 16. april kl. 16.00: Amrit Sanchar

Lørdag 17. april kl. 11.00: Tog i byen. Busser er satt opp fra fra Gurdwaraen til Jernbanetorget.

 

Søndag 18. april kl. 11.00: Sehaj Path bogh, Kirtan Darbar og Tadhi Vara

 

Postet av Admin | 12-04-2010 |

Ny Gurdwara i Lier

Søndag 11. april hadde Siri Guru Nanak Niwas i Lier åpning av sin nye Gurdwara. 3 år etter byggestart står en splitter ny Gurdwara klar i Lier.

x-15

Bygget består av tre etasjer av 500 kvadratmeter hver. Med sine totalt 1500 kvadratmeter er er dette en av europas største Gurdwaraer. Ca. 1000 sikher hadde møtt opp for å feire denne milepælen i norske sikhers historie. Gurdwaraen i Oslo hadde satt opp busser fra Oslo til Lier.

Vi gratulerer med den nye Gurdwaraen!

Postet avAdmin | 11-04-2010 |

 

Ny Kirtan Jatha

Den 2. april ankom den nye kirtan Jathaen Gurdwaraen i Oslo. Jathaen består av Dilbagh Singh, Kuldeep Singh og Harjinder Singh på tabla. Gruppen som opprinnelig er fra Jalandhar har gjort sewa i Gurdwaraen tidligere også. De vil gjøre kirtan sewa her i tiden fremover.

 

Postet avAdmin | 06-04-2010 |

 

Sikh Camp

1-3 april 2010 arrangerte Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Oslo sikh camp for alle over 7 år. Ca. 130 barn tok seg tid til å være med på campen.

 

Tema shabad for campen var en shabad skrevet av den femte Guruen, Guru Arjan Dev Ji: "Pori Asa Ji Mansa Mere Ram". I denne shabaden forteller Guru Arjan Dev Ji om gleden det er å bli forent med Herren. Når man forenes med Waheguru blir alle ønsker oppfylt.

 

De under 12 år ble delt i grupper og hadde flere forskjellige verksteder der de blant annet lærte å binde turban, Darbar Sahib sewa, lage rothi og synge kirtan. Den siste dagen lagde de plakater hvor de tegnet hva de hadde lært iløpet av campen.

 

De over 12 år ble delt i grupper av 5-7 personer. Hver gruppe fikk tildelt et tema med en rekke spørsmål og en relatert shabad. De ulike temaene var: Himmel og helvete, Maya Jaal (Kam, krodh, lobh, moh og hankar) og Renhet og visdom. De stod fritt til å jobbe frem en presentasjon på lørdagen. Et dommerpanel ble satt til å dømme hver gruppe og de hadde satt opp en rekke kriterier de dømte etter. Temaene var tunge og det ble satt store forventninger av hver gruppe. Og alle imponerte stort.

Noen hadde lagd videoer, andre presentasjoner og noen hadde skuespill. Vinnerne av presentasjonen ble til slutt en gruppe fra Lier som imponerte stort med sin video og presentasjon om Maya Jaal.

 

Fire sewadars fra England møtte opp for å hjelpe til. Deres erfaring fra tidligere camp, og ikke minst deres kunnskap om Sikhi og Gurbani var en stor inspirasjon for alle. Vi takker Ravinderpal Singh, Gurvinder Singh, Harmeet Singh og Parmeash Kaur for å ta seg tid til dette, og for at vi fikk være i deres sangat noen dager.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campen ble avsluttet med en fantastisk Kirtan Darbar på lørdagen hvor det hadde blitt tent lys og pyntet med blomster.

 

"Mohi Nirgun Jio Sabh Gun Tere Ram"

Postet av Admin | 5-04-2010 |